Rozdział VI
UCZNIOWIE
 
§1
ZASADY REKRUTACJI

1.

Za Rekrutację do Szkoły odpowiedzialny jest Dyrektora lub / i osoba z Zarządu Szkoły.

2.

Rodzic (opiekun prawny) musi wypełnić „Formularz Rejestracyjny" na stronie internetowej Szkoły.

3.

Decyzję o przyjęciu lub odrzuceniu kandydata wraz z podaniem powodów podejmuje Dyrektor. Od decyzji Dyrektora przysługuje odwołanie, które musi zostać przekazane Zarządowi w ciągu 14 dni roboczych od dnia doręczenia decyzji Dyrektora. Decyzja Zarządu Szkoły jest ostateczna.

 
§2
PRAWA UCZNIA

1.

Uczeń ma w szczególności prawo do:

 1. Właściwie zorganizowanego procesu kształcenia.
 2. Aktywnego udziału w obchodach Świąt Narodowych, organizowanych przez Szkołę.
 3. Opieki wychowawczej i warunków pobytu w Szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej oraz poszanowanie jego godności i nietykalności osobistej.
 4. Życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno – wychowawczym.
 5. Sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny.
 6. Pomocy w przypadku trudności w nauce.
 7. Brania udziału w zajęciach dodatkowych organizowanych przez Szkołę.
 8. Brania udziału w wycieczkach, rajdach organizowanych przez Szkołę za zgodą rodziców (opiekunów prawnych).
 9. Złożenia skargi za nieprzestrzeganie prawa ucznia do Zarządu Szkoły.
 
§3
OBOWIĄZKI UCZNIA

1.

Uczeń w szczególności jest zobowiązany do:

 1. Przestrzegania postanowień zawartych w Statucie oraz uchwał Zarządu Szkoły.
 2. Systematycznego i aktywnego udziału w zajęciach.
 3. Dbałości o wspólne dobro, ład i porządek.
 4. Dbałości o majątek i mienie Szkoły.
 5. Naprawienie wyrządzonych szkód materialnych na koszt rodziców (prawnych opiekunów).
 6. Podporządkowanie się zaleceniom i zarządzeniom Organów Szkoły.
 7. Okazywania szacunku wszystkim ludziom poprzez społecznie akceptowane normy etyczne.
 8. Dbanie o kulturę, higienę osobistą i wizerunek własny zgodny z ogólnie przyjętymi normami etycznymi.