Rozdział IV
ORGANY SZKOŁY
 
§1

1.

Organami Szkoły są:

 1. Zarząd Szkoły
 2. Dyrektor Szkoły
 3. Rada Nauczycieli

2.

Szkołą kieruje Dyrektor.

3.

W sytuacji nieobecności Dyrektora, Szkołą kieruje Zastępca Dyrektora.

4.

Organem Szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań jest Zarząd Szkoły.

5.

Działające w Szkole organy wzajemnie się informują o podstawowych kierunkach planowanej i prowadzonej działalności.

 
 
§2
DYREKTOR SZKOŁY

1.

Do zadań Dyrektora należy planowanie, organizowanie, kierowanie i monitorowanie pracy Szkoły.

2.

Dyrektor w szczególności zabiega o stworzenie optymalnych warunków do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

3.

Dyrektor lub / i osoba przez niego nominowana z Zarządu Szkoły decyduje o rekrutacji nowych uczniów.

4.

Do obowiązków Dyrektora należy w szczególności:

 1. Kierowanie bieżącą działalnością dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą.
 2. Przewodniczenie Radzie Nauczycieli.
 3. Dysponowanie środkami finansowymi.
 4. Organizowanie środków dydaktycznych i sprzętu szkolnego.
 5. Zapewnienie odpowiedniego stanu bezpieczeństwa i higieny pracy.
 6. Wydawanie poleceń służbowych wszystkim pracownikom Szkoły.
 7. Dokonywanie oceny pracy nauczycieli.
 8. Współpraca z Zarządem Szkoły oraz Radą Nauczycieli.
 9. Rozstrzyganie spraw spornych i konfliktowych pomiędzy organami.
 10. Egzekwowanie przestrzegania przez uczniów, nauczycieli i innych pracowników Szkoły ustalonego porządku.
 11. Decydowanie o przyjęciu i zwalnianiu nauczycieli i innych pracowników szkoły.
 12. Racjonalne gospodarowanie funduszami i składnikami majątku zostającymi w dyspozycji Szkoły.
 13. Opracowanie planów działania i przedkładanie sprawozdań z ich wykonania.
 
§3
ZARZĄD SZKOŁY

1.

Zarząd Szkoły organizuje zebrania zamknięte w ciągu roku szkolnego, w miarę bieżących potrzeb.

2.

W skład Zarządu wchodzą Dyrektorzy Integrative Saturday School  Limited.

3.

Celem Zarządu są:

 1. Koordynowanie i nadzorowanie działalności Szkoły.
 2. Przygotowywanie dokumentacji finansowej i działalności Szkoły.
 3. Współdziałanie z innymi organami Szkoły, a szczególności z Radą Nauczycieli w celu rozwoju statutowej działalności Szkoły.

4.

Zarząd ma prawo do odwoływania i nominowania Dyrektora większością głosów (51%).

 
 

 

 
§4
RADA NAUCZYCIELI

1.

Rada Nauczycieli i organizuje zebrania plenarne przed rozpoczęciem roku szkolnego i po jego zakończeniu oraz w miarę bieżących potrzeb.

2.

Skład Rady Nauczycieli:

 1. Przewodniczący – Dyrektor Szkoły lub osoba przez niego nominowana.
 2. Członkowie – Wszyscy nauczyciele Szkoły.

3.

Celem rady jest podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności Szkoły.

4.

Pobudzanie i organizowanie form aktywności nauczycieli i rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań Szkoły.

5.

Gromadzenie funduszy dla wspierania działalności Szkoły, a także zasady użytkowania tych funduszy.

6.

Występowanie do Dyrektora i Zarządu Szkoły z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkolnych.