Rozdział III
CELE I ZADANIA SZKOŁY

1.

Szkoła kultywuje polskie tradycje narodowego, bierze czynny udział w organizacji obchodów Świąt Narodowych.

2.

Szkoła stwarza warunki do komplementarnego rozwoju uczniów, uwzględniając ich indywidualne zainteresowania i potrzeby, a także ich możliwości psychofizyczne.

3.

Szkoła zapewnia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do pozytywnego zdania egzaminu GCSE, AS i A2 z języka polskiego.

4.

Szkoła kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad poprzez systematyczne diagnozowanie i monitorowanie zachowania uczniów.

5.

Szkoła wychowuje uczniów w duchu pełnej tolerancji światopoglądowej oraz zasad humanistycznych ideałów demokracji, wolności, równości i sprawiedliwości społecznej.

6.

Szkoła organizuje zajęcia wyrównawcze i dodatkowe.

7.

Językiem urzędowym obowiązującym na terenie Szkoły jest język polski