Rozdział V
NAUCZYCIELE

1.

Zasady kwalifikacji i rekrutacji nauczycieli określa Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Zarządem Szkoły.

2.

Przesłuchanie nowego kandydata na nauczyciela odbywa się w obecności Dyrektora, Zastępcy Dyrektora i jednego z nauczycieli.

3.

Nauczyciel w swoich działaniach edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, a także o poszanowanie godności osobistej swoich uczniów.

4.

Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, jest odpowiedzialny za jakość tej pracy i powierzonych jego opiece uczniów.

5.

Do obowiązków nauczyciela należą:

 1. Przygotowanie i uporządkowanie własnego stanowiska pracy.
 2. Przygotowanie materiałów dydaktycznych do zajęć.
 3. Branie czynnego udziału w obchodach Świąt Narodowych.
 4. Bezstronne i efektywne ocenianie pracy swoich uczniów.
 5. Zapoznanie rodziców (prawnych opiekunów) i ich dzieci z wymaganiami edukacyjnymi, wynikającymi z realizowanego przez siebie programu.
 6. Kontrolowanie miejsca prowadzenia zajęć pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy.
 7. Przestrzeganie przepisów Statutu Szkoły.
 8. Kontrolowanie obecności swoich uczniów.
 9. Opiniowanie swoich uczniów i kontaktowanie się z ich rodzicami (opiekunami prawnymi) w celu przekazania tych opinii lub rozwiązania ewentualnych problemów dydaktyczno – wychowawczych.
 10. Podnoszenie i aktualizowanie swojej wiedzy i umiejętności pedagogicznych.
 11. Nagradzania swoich uczniów za szczególne osiągnięcia.
 12. Zapoznanie się ze Statutem i Regulaminem Szkoły oraz dokumentacją działalności i przestrzeganie ich procedur i postanowień.
 13. Uzupełnianie „Dzienniczka Ucznia".