Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.

Szkoła nosi nazwę: Integracyjna Szkoła Sobotnia im Gen. W. Andersa w Bristolu, zwana dalej Szkołą.

2.

Miejscem działalności Szkoły jest budynek City Academy Bristol położony przy Russell Town Avenue, BS5 9JH.

3.

Przedmiotem działalności Szkoły jest całokształt działań dydaktyczno – wychowawczych i opiekuńczych oraz organizacyjnych zmierzających do zapewnienia rozwoju języka polskiego, kultury i tradycji polskiej.

4.

Zajęcia w Szkole odbywają się w soboty od godziny 900 do godziny 1230. Terminarz zajęć w Szkole ustala Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Zarządem Szkoły.

5.

Płatność za zajęcia w Szkole jest ustalona przez Dyrektora Szkoły w porozumieniu z Zarządem. Informację na ten temat można znaleźć na stronie internetowej Szkoły.

6.

Zarząd Szkoły tworzą Dyrektorzy Polish Saturday School in Bristol Limited. Organizacja zarejestrowana jest w Companies House pod numerem 7767182.

7.

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Polska Macierz Szkolna z siedzibą w Londynie przy 238 – 246 King Street, W6 0RF. Informacje dodatkowe można uzyskać w internecie pod adresem: http://www.polskamacierz.org.

8.

Serwis informacyjny Szkoły jest prowadzony na stronie internetowej: http://issb.info.