Erasmus+ 09/2017 - 08/2020

rosana radlinska tyma 150Rosanna Radlińska-Tyma
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
marzena dziadkowiec 150Marzena Dziadkowiec
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
artemidaburyArtemida Bury
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Projekt realizowany w ramach programu Erasmus plus – Akcja K02, Edukacja szkolna, Partnerstwa strategiczne na rzecz innowacji.

Czas trwania projektu:

01.09.2020 – 31.08.2023

Organizacje partnerskie uczestniczące w projekcie:

Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku (koordynator)

Vilniaus r. Maisiagalos vaiku lopselis-darzelis (Litwa)

Associació Cultural Escuela Polaca (Hiszpania)

"ProPolonia" Poolse Vereniging voor Cultuur en Onderwijs (Belgia)

Integrative Saturday School Limited by Guarantee (Wielka Brytania)

Polish School Altogether (Irlandia)

Stichting Nederlands-Pools Centrum voor Cultuur en Educatie (Niderlandy)

Cele projektu:

 1. Organizowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli polonijnych w zakresie edukacji wczesnoszkolnej oraz nauczania przedmiotowego w jęz. polskim; podniesienie ich kompetencji metodycznych, przedmiotowych, psychologicznych i międzykulturowych.
 2. Podniesienie kompetencji kadry zarządzającej placówkami polonijnymi w zakresie zarządzania polonijną placówką oświatową.
 3. Opracowanie przewodnika metodycznego nauczyciela szkoły polonijnej, zawierającego materiały metodyczno-dydaktyczne.
 4. Opracowanie metodycznych kursów e-learningowych.
 5. Promowanie stosowania TIK w nauczaniu, np. poprzez e-learning.
 6. Podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej wśród Polaków żyjących poza granicami kraju.

Projekt jest kontynuacją współpracy partnerskiej i działań podejmowanych w latach 2017 – 2020 w ramach realizacji projektu „Polska szkoła za granicą. Wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół polonijnych”, również z programu Erasmus+. 

Uczestnikami projektu są nauczyciele i kadra zarządzająca instytucji partnerskich, łącznie około 65 osób. Uczestnicy biorą udział w szkoleniach i warsztatach, współtworzą materiały dydaktyczne, pracują nad rezultatami pracy intelektualnej oraz wymieniają się doświadczeniami i dobrymi praktykami. Z ramienia koordynatora, MODM w Białymstoku, uczestnikami są pracownicy merytoryczni instytucji odpowiedzialni za przygotowanie i przeprowadzenie doskonalenia. Ze szkoleń e-learningowych oraz wypracowanych materiałów korzystać będą również wszyscy zainteresowani nauczyciele szkół polonijnych. 

Aby osiągnąć zakładane cele projektu partnerzy zaplanowali następujące działania:

- międzynarodowe spotkania projektowe służące zarządzaniu projektem i pracą nad rezultatami

- międzynarodowe spotkania służące szkoleniom kadry instytucji partnerskich, podczas których przeprowadzone zostaną szkolenia, warsztaty, wymiana doświadczeń oraz elementy job shadowing

- wspólne działania partnerów w celu wytworzenia produktów pracy intelektualnej projektu w tym: utworzenie strony www projektu, za pomocą której udostępnione zostaną wypracowane materiały w ramach Otwartych Zasobów Edukacyjnych

 

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że projekt „Polska szkoła za granicą. Wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół polonijnych”, realizowany przez naszą szkołę w partnerstwie z MODM w Białymstoku oraz innymi oświatowymi placówkami polonijnymi z Europy, ze względu na wysoką jakość merytoryczną oraz wzorowe zarządzanie został bardzo wysoko oceniony i uznany za przykład dobrej praktyki przez Narodową Agencję Programu Erasmus+.
Projekt oznaczono na Platformie Rezultatów Projektów Erasmus+, której celem jest upowszechnianie na szeroką skalę informacji o rezultatach projektów oraz ich sukcesach, a także ułatwienie wymiany doświadczeń.
Link do projektu -https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2017-1-PL01-KA201-038799
Podsumowanie oceny jakościowej projektu przez Narodową Agencję Programu Erasmus+:

Ogłaszam rekrutację na szkolenie w Geel, w Belgii w terminie 16/01/2020 - 222/01/2020. Regulamin, dokumenty RODO oraz wzór umowy są załącznikami do tego postu.

Integracyjna Szkoła Sobotnia w Bristolu ogłasza nabór uczestników szkolenia dla kadry organizacji partnerskich w ramach projektu „Polska szkoła za granicą. Wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół polonijnych” realizowanego w ramach programu Erasmus+, sektor edukacja szkolna, akcja K02 – projekty strategiczne na rzecz edukacji szkolnej. Szkolenie odbędzie się w dniach 16/01/2020– 22/01/2020 w Poolse Vereniging voor Cultuur en Onderwijs (Geel, Belgia

Dane identyfikacyjne projektu: Nr 2017-1-PL01-KA201-038799

Czas trwania projektu:

01.09.2017 -31.08.2020

Adresaci projektu:

 • pracownicy merytoryczni (nauczyciele i kadra zarządzająca) Integracyjnej Szkoły Sobotniej w Bristolu

Cel projektu:

 • podniesienie wiedzy oraz kompetencji nauczycieli szkół polonijnych z zakresu metodyki nauczania wczesnoszkolnego i przedmiotowego w jęz. polskim
 • podniesienie kompetencji kadry kierowniczej polonijnych placówek oświatowych w zakresie umiejętności związanych z zarządzaniem szkołą
 • podniesienie kompetencji dydaktycznych, psych.-pedagogicznych oraz międzykulturowych nauczycieli oraz kadry zarz. szkół polonijnych
 • podniesienie kompetencji prowadzenia szkoleń oraz udzielania doradztwa metodycznego nowym grupom odbiorców przez pracowników dydakt. z organizacji koordynującej
 • opracowanie i wdrożenie w instyt. partnerskich oraz innych innowacyjnego programu doskonalenia metodycznego nauczycieli polonijnych (w tym kadry zarządzającej)
 • opracowanie i wdrożenie w instyt. partnerskich pakietu metodycznego nauczyciela szkoły polonijnej, obejmującego wypracowane w trakcie projektu materiały metod.-dydaktyczne
 • opracowanie i prowadzenie metodycznych kursów e-learningowych - zapewnienie stałego wsparcia metodycznego uczestniczącym w projekcie placówkom polonijnym (kadrze pedagogicznej tych placówek) oraz innym zainteresowanym podmiotom i osobom prowadzącym polonijną działalność edukacyjną poza granicami kraju
 • dostosowanie oferty nauczania do potrzeb danego środowiska Polaków na emigracji - na podstawie badań ankietowych w org. partnerskich

Finansowanie:

 • w ramach budżetu projektu sfinansowane zostaną koszty podróży i pobytu w kraju partnera przyjmującego wraz z ubezpieczeniem, a także przygotowanie uczestników do wyjazdu.

Obowiązki uczestników:

przed mobilnością zagraniczną:

- zapoznanie się ze specyfiką organizacji i funkcjonowania oświaty polonijnej w kraju organizacji przyjmującej w oparciu o dostarczone materiały,

- przygotowanie pedagogiczne w związku z planowaną tematyką szkolenia

w trakcie mobilności zagranicznej:

- sumienne uczestnictwo w zaplanowanych działaniach merytorycznych,

- sporządzanie krótkich raportów dziennych dla instytucji wysyłającej – Integracyjna Szkoła Sobotnia w Bristolu z przebiegu krótkiego szkolenia dla pracowników organizacji partnerskich,

- wypełnianie ankiet ewaluacyjnych w trakcie mobilności i przesyłanie ich do koordynatora projektu z org. koordynującej,

- gromadzenie materiałów ze szkolenia w celu ich późniejszego wykorzystania podczas prac nad wytworzeniem rezultatów pracy intelektualnej projektu,

- uczestnictwo w działaniach na rzecz wytworzenia rezultatów pracy intelektualnej projektu,

- uczestnictwo w formach przygotowanie kulturowego ustalonych w porozumieniu z partnerem zagranicznym

po mobilności:

- realizacja zadań przydzielonych przez koordynatora projektu, dot. prac nad wytworzeniem rezultatów pracy intelektualnej projektu,

- upowszechnianie rezultatów mobilności (udział w wydarzeniach upowszechniających organizowanych przez organizację), w tym    dzielenie się uzyskaną wiedzą z innymi pracownikami w instytucji partnerskiej, nie uczestniczącymi w szkoleniu

- sporządzenie indywidualnego raportu z odbytej mobilności (do 30 dni po zakończeniu mobilności) oraz przesłanie go do org. koordynującej

- sporządzenie raportu wymaganego przez Narodową Agencję w terminie przez nią określonym (przesłanie potwierdzenia sporządzenia raportu do org. koordynującej).

Rekrutacja do projektu:

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji dostępne są w „Regulaminie rekrutacji”. W celu wzięcia udziału w procesie rekrutacji należy wypełnić i własnoręcznie podpisać kwestionariusz zgłoszeniowy (załącznik nr 1) oraz deklarację udziału w projekcie (załącznik nr 2) a następnie przesłać pocztą elektroniczną skany ww. dokumentów (w formacie PDF) na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (ww. dokumenty aplikacyjne są dostępne na stronie internetowej www.issb.info) lub złożyć osobiście w sekretariacie .

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 27 września 2019 roku o godz. 16.00

Szczegółowe informacje o programie znajdują się na stronie internetowej: http://erasmusplus.org.pl/

Rosanna Radlińska-Tyma

W dniach 09-15 maja 2019 odbyło się czwarte szkolenie dla nauczycieli i kadry zarządzającej z instytycji partnerskiuch projektu. W szkoleniu udział wzięły Rosanna Radlińska- Tyma, Olga Donder- Liberda oraz Magdalena Jurgielewicz. Tym razem byłyśmy gośćmi polskiej szkoły w Moss, w Norwegii. Zapoznaliśmy się z funkcjonowaniem placówki goszczącej, środowiskiem lokalnym oraz systemem szkolnictwa. Wszystkie instytucje partnerskie poprowadziły zajęcia w Polskiej Szkole w Moss dzieląc się metodami, technikami oraz narzędziami, które stosują w nauczaniu dzieci polonijnych w swoich placówkach. Uczestniczyliśmy w zajęciach warsztatowych przygotowanych i przeprowadzonych przez pracowników merytorycznych palcówki koordynującej projekt - MODM w Białymstoku. Towarzyszyły nam dwa tematy podczas tych warsztatów: "Jak rozwijać kompetencje czytelnicze uczniów szkół polonijnych" oraz "Dyscyplina w klasie polonijnej".

Magdalena Jurgielewicz