Integracyjna Szkoła Sobotnia w Bristolu
c/o Fonthill Primary School
Ascot Road
Bristol BS6 5HB
www.issb.info
Szanowni Państwo,
W imieniu Integracyjnej Szkoły Sobotniej w Bristolu, organizacji partnerskiej projektu programu Erasmus+ „Polska szkoła za granicą. Wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół polonijnych”, zwracamy się do Państwa instytucji z prośbą o pomoc w upowszechnianiu oraz promocji realizowanego przez nas projektu.
Projekt „Polska szkoła za granicą. Wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół polonijnych” jest skierowany do nauczycieli i kadry zarządzającej szkół polonijnych.
Projekt jest realizowany przez Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku w międzynarodowym partnerstwie ze szkołami polonijnymi z pięciu europejskich państw (Litwa, Wlk. Brytania, Belgia, Norwegia i Hiszpania).
Głównym celem podejmowanych w projekcie działań jest wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli polonijnych, dzielenie się wiedzą, doświadczeniami, a przede wszystkim wypracowanymi rezultatami projektu jakimi są m.in. metodyczne kursy e-learningowe.
Kursy te skierowane do nauczycieli polonijnych i obejmujące swą tematyką metodykę nauczania w języku polskim będą powstawały cyklicznie przez cały okres trwania projektu tj. do sierpnia 2020 r. Tematyka kursów będzie ściśle powiązana z potrzebami w zakresie szkoleń metodyczno-dydaktycznych dla nauczycieli edukacji polonijnej (na podstawie przeprowadzonej przez MODM w Białymstoku analizy potrzeb szkoleniowych nauczycieli polonijnych z instytucji partnerskich). Pierwszy kurs e-learningowy „Aktywność twórcza w pracy nauczyciela szkoły polonijnej” jest już dostępny na stronie internetowej projektu – polonia.modm.bialystok.pl . Udział w kursach e-learningowych jest całkowicie bezpłatny. Osobom, które ukończą dany kurs zostanie wystawiony i wysłany certyfikat ukończenia kursu e-learningowego.
W związku z powyższym, bardzo prosimy o zamieszczenie informacji o realizowanym przez nas projekcie na stronie internetowej Państwa instytucji w postaci:
- krótkiej informacji o realizowanym przez nas projekcie,
- odnośnika (link) do strony internetowej projektu – polonia.modm.bialystok.pl,
- informacji o możliwości bezpłatnego udziału zainteresowanych podnoszeniem swoich kompetencji metodycznych nauczycieli polonijnych w przygotowanych w ramach projektu kursach e-learningowych, dostępnych na ww. stronie projektu

Poniżej prezentujemy Państwu podstawowe informacje i założenia naszego projektu.

Informacje o projekcie „Polska szkoła za granicą. Wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół polonijnych”.
Projekt jest realizowany w ramach programu Erasmus plus – Akcja K02, Edukacja szkolna, Partnerstwa strategiczne na rzecz innowacji.
Czas trwania projektu: 1.09.2017 – 31.08.2020
Organizacje partnerskie uczestniczące w projekcie:
• Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku (koordynator)
• Przedszkole w Mejszagole (Litwa)
• Szkoła Polska w Barcelonie i Tarragonie (Hiszpania)
• Stowarzyszenie ProPolonia (Belgia)
• Integracyjna Szkoła Sobotnia w Bristolu (Wielka Brytania)
• Polska Sobotnia Szkoła w Moss (Norwegia)
Cele projektu:
• Organizowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli polonijnych w zakresie edukacji wczesnoszkolnej oraz nauczania przedmiotowego w jęz. polskim; podniesienie ich kompetencji metodycznych, przedmiotowych, psychologicznych i międzykulturowych.
• Podniesienie kompetencji kadry zarządzającej placówkami polonijnymi w zakresie zarządzania polonijną placówką oświatową.
• Opracowanie rezultatów pracy intelektualnej projektu, w tym:
a) opracowanie programu doskonalenia metodycznego nauczycieli polonijnych obejmującego wiedzę przedmiotową i metodyczną.
b) opracowanie pakietu metodycznego nauczyciela szkoły polonijnej, zawierającego materiały metodyczno-dydaktyczne.
c) opracowanie metodycznych kursów e-learningowych.
• Promowanie stosowania TIK w nauczaniu, np. poprzez e-learning.
• Podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej wśród Polaków żyjących poza granicami kraju.
Uczestnikami projektu są nauczyciele i kadra zarządzająca instytucji partnerskich. Z ramienia koordynatora uczestnikami są pracownicy merytoryczni instytucji odpowiedzialni za przygotowanie i przeprowadzenie doskonalenia. Uczestnicy biorą udział w szkoleniach i warsztatach, współtworzą materiały dydaktyczne, wypracowują rezultaty pracy intelektualnej oraz prowadzą wymianę doświadczeń i dobrych praktyk.

Z wypracowanych podczas trwania projektu materiałów i rezultatów, w tym m.in. ze szkoleń e-learningowych korzystać będą również wszyscy zainteresowani nauczyciele szkół polonijnych. Stworzony program doskonalenia będzie wykorzystany przez instytucje i stowarzyszenia działające w zakresie oświaty polonijnej. Pośrednio działania projektowe obejmą dodatkowo około 400 osób.
Aby osiągnąć zakładane cele projektu partnerzy zaplanowali następujące działania:
• międzynarodowe spotkania projektowe służące zarządzaniu projektem i pracą nad rezultatami
• międzynarodowe spotkania służące szkoleniom kadry instytucji partnerskich, podczas których przeprowadzone zostaną szkolenia, warsztaty, wymiana doświadczeń oraz elementy job shadowing
• wspólne działania partnerów w celu wytworzenia produktów pracy intelektualnej projektu w tym:
* opracowanie kursów e-learning. dostępnych na platformie Moodle – polonia.modm.bialystok.pl
* opracowanie programu doskonalenia nauczyciela polonijnego oraz pakietu metodyczno-dydaktycznego dla nauczycieli polonijnych
• utworzenie strony www projektu – polonia.modm.bialystok.pl , za pomocą której udostępnione zostaną wypracowane materiały w ramach Otwartych Zasobów Edukacyjnych
Osiągnięte rezultaty, w szczególności program doskonalenia zawodowego, pakiet metodyczno-dydaktyczny oraz kursy e-learningowe, zostaną zaprezentowane podczas seminariów i konferencji zaplanowanych w końcowej fazie projektu. Odbiorcami będą nauczyciele oraz kadra zarządzająca stowarzyszeń i organizacji zajmujących się oświatą polonijną. Zasoby będą również udostępnione wszystkim zainteresowanym do pobrania ze strony internetowej projektu.
Serdecznie Państwu dziękujemy za okazaną pomoc i wsparcie w realizacji naszego projektu.

Z poważaniem
Rosanna Radlińska-Tyma